UBEZPIECZENIA DLA FIRM TRANSPORTOWYCH, SPEDYCYJNYCH I EKSPORTOWYCH

Centrum Ubezpieczeń REY14 prezentuje Państwu pakiety ubezpieczenia dla firm transportowych, spedycyjnych i eksportowych. Poniżej przedstawiamy wiodące oferty ubezpieczeń OC oraz ubezpieczeń mienia w ruchu krajowym i międzynarodowym. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji w biurach w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.

Zapraszamy również do przyjrzenia się naszym pozostałym propozycjom, m.in. ofercie ubezpieczeń finansowych.

UBEZPIECZENIE OC (ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ) PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, wynikającej z zarobkowego przewozu towarów w ruchu krajowym, działającego w charakterze przewoźnika, posiadającego odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, dokonującego przewozów na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy o przewóz przy użyciu środków własnych lub podnajętych środków transportu.

Ubezpieczone ryzyka:

szkody w towarze, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach Prawa Przewozowego.

ubezpieczenie oc - sosnowiec

UBEZPIECZENIE OC (ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ) PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, wynikającej z zarobkowego przewozu towaru w ruchu międzynarodowym działającego w charakterze przewoźnika z tytułu zawartej umowy o przewóz na podstawie listów przewozowych wystawionych wg przepisów Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów (CMR).

Ubezpieczone ryzyka:

szkoda w towarze, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach przepisów konwencji CMR.

ubezpieczenia nieruchomości oraz mienia

UBEZPIECZENIE OC (ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ) SPEDYTORA

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wobec zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji.

Możliwe jest rozszerzenie ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną spedytora wobec osób trzecich wynikającą z prowadzonej działalności spedycyjnej.

Ubezpieczone ryzyka:

Towarzystwo Ubezpieczeniowe obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujące czynności spedycyjne wykonywane przez Ubezpieczającego w okresie, kiedy towar znajduje się w gestii spedytora:

składowanie towaru nie dłuższe niż 30 dni,
pakowanie i przepakowanie towaru,
kontrola ilościowa i wagowa towaru,
przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
odprawa celna,
załadunek i wyładunek
inne czynności związane zwyczajowo ze spedycją, które Ubezpieczający zgłosi Towarzystwu Ubezpieczeniowemu do akceptacji.

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

Umowa o udzielenie gwarancji dotyczy:

mienia w transporcie krajowym przewożonego na ryzyko Ubezpieczającego wszystkimi środkami transportu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją:

powstanie szkód polegających na uszkodzeniu lub utracie mienia na skutek:

pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu i sztormu, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania i osuwania się ziemi, upadku przedmiotu na środek transportowy,
wypadku, jakiemu uległ środek transportowy,
rabunku (rozboju),
kradzieży z włamaniem,
kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu.

W wariancie pełnym – Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego mienia powstałe na skutek jednego lub wielu nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w OWU.

UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM (CARGO)

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

transportowanych w obrocie międzynarodowym towaru handlu zagranicznego, eksponatów targowych i wystawowych, wyrobów artystycznych, rzeczy przesiedlenia i innych ładunków nie będących przedmiotem handlu.

Ubezpieczone ryzyka:

powstanie straty lub szkody w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, którą można rozsądnie przypisać pożarowi lub eksplozji, wyrzuceniu na brzeg, wejściu na mieliznę, zatonięciu lub wywróceniu się statku bądź jednostki pływającej, wywróceniu się bądź wykolejeniu pojazdu lądowego, zderzeniu lub zetknięciu się statku, jednostki pływającej lub pojazdu z jakimkolwiek obiektem zewnętrznym innym niż woda, bądź wszelkie ryzyka straty lub szkody w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia – z wyjątkiem ryzyk wyłączonych instytutowymi klauzulami ładunkowymi (Institute Cargo Clausses).

UBEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Umowa o udzielenie gwarancji dotyczy:

wartości pieniężnych w transporcie krajowym wysyłanych bądź otrzymanych przez Ubezpieczającego, przewożonych  specjalnymi samochodami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją:

powstanie szkód polegających na uszkodzeniu lub utracie wartości pieniężnych na skutek:

pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania i osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego na środek transportu,
wypadku jakiemu uległ środek transportu,
rabunku dokonanego lub usiłowania rabunku.

UBEZPIECZENIE KONTENERÓW

Umowa o udzielanie gwarancji dotyczy:

kontenerów własnych lub dzierżawionych łącznie ze sprzętem kontenerowym oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń związanych z eksploatacją kontenerów.

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją:

utrata, zniszczenie lub uszkodzenie kontenera i sprzętu kontenerowego powstałe w czasie transportu morskiego, lądowego i wodno-śródlądowego, a także podczas składowania i przeładunku oraz odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jak również na skutek zniszczenia lub uszkodzenia mienia tych osób.

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 14
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 18
Klient 17