UBEZPIECZENIE FIRM

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu szeroki zakres ubezpieczeń dla firm. Oferta naszych biur w Będzinie, Dąbrowie Górniczej oraz Sosnowcu obejmuje m.in. ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia mienia. Poszczególne pakiety ofertowe znajdują się poniżej. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum Ubezpieczeń.

Informacje o ubezpieczeniach dla firm transportowych, spedycyjnych i eksportowych[http://rey14.pl/oferta/ubezpieczenia-dla-firm-transportowych-spedycyjnych-eksportowych/] znajdą Państwo w oddzielnej zakładce.

UBEZPIECZENIA OC (ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ) Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB POSIADANIA MIENIA

Umowa ubezpieczenia dotyczy:
Odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego związanej z prowadzeniem określonej w umowie działalności lub posiadanym mieniem.

Ubezpieczone ryzyka:
Szkody poniesione przez osobę trzecią na skutek spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo zniszczenia lub uszkodzenia mienia, do pokrycia których Ubezpieczony zobowiązany jest z mocy prawa.

ubezpieczenie dla firm

UBEZPIECZENIE OC (ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ) ZA PRODUKT KRAJOWY

Umowa ubezpieczenia dotyczy:
Odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego związanej z prowadzeniem do obrotu produktu lub grupy produktów określonych w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczone ryzyka:
Szkody poniesione przez osobę trzecią na skutek spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy, do pokrycia których Ubezpieczający zobowiązany jest z mocy prawa.

ubezpiecz swoją firme - będzin

UBEZPIECZENIE OC (ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ) ZA PRODUKT W EKSPORCIE

Umowa ubezpieczenia dotyczy:
Odpowiedzialności cywilnej eksportera towarów sprzedawanych za granicą, jak również producenta towarów wysyłanych za granicę przez eksportera oraz zagranicznego sprzedawcy towarów eksportowanych przez Ubezpieczającego.

Ubezpieczone ryzyka:
Powstanie szkód i strat wynikłych wadliwości używanych lub konsumowanych towarów sprzedawanych i wysyłanych przez Ubezpieczającego za granicę, które poniesione zostały przez osoby trzecie następstwie śmierci lub rozstroju zdrowia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia innego niż eksportowany wadliwy produkt, będący przyczyną szkody.

UBEZPIECZENIE OC (ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ) W ZWIĄZKU
Z WYKONYWANIEM ZAWODU

Umowa ubezpieczenia dotyczy:
Odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych podjętych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych lub wykonywanych czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia. Powyższa ochrona może być rozszerzona o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego związaną z wykonaniem zawodu wynikła z tytułu czynu niedozwolonego.

Ubezpieczone ryzyka:
Powstanie szkody będącej następstwem działań zawodowych Ubezpieczającego.

UBEZPIECZENIE BUDOWLANO MONTAŻOWE

Umowa ubezpieczenia dotyczy:
obiektów w czasie budowy lub montażu, sprzętu budowlano – montażowego, zaplecza budowy oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją kontraktu budowlanego i montażowego.

Ubezpieczone ryzyka:

powstanie strat i uszkodzeń przedmiotu ubezpieczenia na skutek m.in.:
pożaru, wybuchu, zalania osunięcia się ziemi, zawalenia, wichury, braku doświadczenia, niedbalstwa, błędu ludzkiego, kradzieży z włamaniem i innych wyraźnie nie wyłączonych w OWU.

Odpowiedzialność prawna ubezpieczonych podmiotów za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych.

UBEZPIECZENIE FIRM MAŁYCH I ŚREDNICH – SMALL BUSINESS

Ubezpieczenia objęte pakietem:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  Pokrywa szkody powstałe na skutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, zalania na skutek wydobywania się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno- kanalizacyjnych lub technologicznych, dymu, śniegu, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego.

Podmiotem ubezpieczenia mogą być:
środki trwałe – budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie w tym anteny satelitarne;
środki obrotowe – towary, surowce, materiał w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, opakowania, narzędzia, części zamienne itp.
wartości pieniężne – gotówka, papiery wartościowe, metale szlachetne i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, syntetyczne, półszlachetne i wyroby z tych kamieni oraz perły,
mienie przyjęte od osób trzecich celu wykonania usługi,
mienie przyjęte od sprzedaży komisowej,
mienie prywatne pracowników Ubezpieczającego,
nakłady inwestycyjne Ubezpieczającego na remonty kapitalne, adaptacje oraz wykończenie wnętrz.

 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  pokrywa szkody powstałe w mieniu na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Podmiotem ubezpieczenia mogą być:
środki obrotowe: towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane i nie będące w używaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz części zapasowe, narzędzia itp.,
mienie przyjęte od osób trzecich celu wykonania usługi,
mienie przyjęte od sprzedaży komisowej,
środki trwałe: maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym anteny satelitarne,
wartości pieniężne: gotówka, papiery wartościowe, metale szlachetne i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, syntetyczne, półszlachetne i wyroby z tych kamieni oraz perły.

 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
  Umową ubezpieczenia objęte są nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane od potłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia, zamontowane lub zainstalowane na stałe, zgodnie z przeznaczeniem, będące urządzeniem lub wyposażeniem budynków oraz lokali, stanowiących własność Ubezpieczającego lub znajdujących się w jego posiadaniu.

Ubezpieczenie może być zawarte pod warunkiem ubezpieczenia mienia od ryzyka kradzieży z włamaniem lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 • Ubezpieczenie mienia od dewastacji
  Umową ubezpieczenia objęte jest mienie, stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego, pozostające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, od dewastacji. Ubezpieczenie może być zawarte pod warunkiem ubezpieczenia mienia od ryzyka kradzieży z włamaniem lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, gdy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadanym mieniem, określonym w dokumencie ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest w myśl przepisów prawa do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej poprzez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia lub uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, jeśli zdarzenie powodujące szkodę powstało w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko pozaumowną odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego w stosunku do osób trzecich.

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, powstałe w okresie ubezpieczenia z jakiejkolwiek nagłej i nieprzewidzianej przyczyny ( z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
  Umową ubezpieczenia objęte jest mienie określone w umowie ubezpieczenia przewożone na ryzyko Ubezpieczającego wyłączeniem przesyłek wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz żywych zwierząt w czasie przewozu samochodem, koleją lub samolotem, dokonywanego w granicach RP, z wyłączeniem przewozów dokonywanych w obrębie jednej nieruchomości, a w szczególności: z budynku do budynku położonego na tym samym gruncie, z lokalu do lokalu położonego w tym samym budynku.
 • Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku
  Umową ubezpieczenia objęte są straty polegające na utracie zysku brutto, powstałe w następstwie przerwy lub zakłóceń w działalności gospodarczej Ubezpieczającego, spowodowane bezpośrednio szkodą w mieniu wykorzystywanym do prowadzenia tej działalności, której przyczyną było jedno lub kilka z następujących ryzyk: pożar, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

1) mienia stanowiącego własność lub znajdującego się w posiadaniu Ubezpieczającego a mianowicie:

– środków trwałych, tj. budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia,
– środków obrotowych, tj. towarów, surowców, materiałów przerobie, półfabrykatów, wyrobów  gotowych, materiałów pomocniczych, opakowań zmagazynowanych i nie będących w użytkowaniu maszyn, aparatów i urządzeń oraz części zapasowych, narzędzi itp.
– przedmiotów przyjętych od osób trzecich celu wykonania usługi,
– gotówki,
– mienia prywatnego pracowników Ubezpieczającego,
– wyposażenia nie ujętego w ewidencji środków trwałych,
2) nakładów inwestycyjnych na remonty kapitalne i adaptacje oraz na wykończenie wnętrz,
3) dodatkowych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku ze szkodą.

Ubezpieczone ryzyka:
Wszystkie za wyjątkiem tych, które są wyłączone.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

 1. środków obrotowych: towarów, surowców, materiałów w przerobie, półfabrykatów, wyrobów gotowych, materiałów pomocniczych i opakowań, a ponadto zmagazynowanych nie będących w użyciu maszyn, aparatów i urządzeń oraz części zapasowych, narzędzi itp.,
 2. mienia (przedmiotów) przyjętych od osób trzecich w celu wykonania usługi,
 3. mienie przyjętego od osób trzecich do komisowej sprzedaży,
 4. środków trwałych: urządzeń i wyposażenia, w tym anten satelitarnych, mienia nie ujętego w ewidencji środków trwałych oraz nie podlegających obowiązkowej rejestracji środków transportu wewnętrznego,
 5. wartości pieniężnych: gotówki, papierów wartościowych w  postaci czeków wystawionych przez inne podmioty gospodarcze, akcji, obligacji na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu, złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, półszlachetnych, syntetycznych, pereł, a także platyny i pozostałych metali z grupy platynowców,
 6. mienia osobistego pracowników.

Ubezpieczone ryzyka:
utrata lub ubytek ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku ( dokonywanych lub usiłowanych – w tym zniszczenie elementów wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających, tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi, okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

 1. mienia stanowiącego własność lub znajdującego się w posiadaniu Ubezpieczającego, a mianowicie:
 2. środków trwałych, tj. budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia; rzeczowych składników majątku obrotowego, mienia przyjętego od osób trzecich w celu wykonania usługi lub przyjętego do sprzedaży komisowej, gotówki, papierów wartościowych, złota, srebra, platyny i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, półszlachetnych, syntetycznych i wyrobów z tych kamieni oraz pereł, mienia prywatnego pracowników Ubezpieczającego
 3. nakładów inwestycyjnych,
 4. dodatkowych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku ze szkodą.

Ubezpieczone ryzyka:

ubezpieczeniem objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek zrealizowania się jednego z następujących ryzyk:

pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wydostawania się wody lub innych cieczy i pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i technologicznych, śniegu, dymu, uderzenia pojazdu i huku ponaddźwiękowego.

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK

 

Umowa ubezpieczenia dotyczy:
maszyn i urządzeń w trakcie eksploatacji, spoczynku lub konserwacji.

Ubezpieczone ryzyka:
nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata z jakichkolwiek przyczyn z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych.

Przykładowe przyczyny szkód objętych ochroną ubezpieczeniową: niewłaściwa obsługa, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, zwarcia i inne przyczyny elektryczne, siła odśrodkowa, wybuch, przerwa w dostawie wody, gazu, prądu i in. Zakres może być modyfikowany na życzenie Klienta za pomocą klauzul stanowiących załącznik do OWU.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 

Umowa ubezpieczenia dotyczy:
sprzętu elektronicznego stacjonarnego lub mobilnego oraz nośników danych i danych na nich zawartych.

Ubezpieczone ryzyka:
nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata z jakichkolwiek przyczyn z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych.

Przykładowe przyczyny szkód objętych ochroną ubezpieczeniową: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, rabunek, niewłaściwa obsługa, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, zwarcia i inne przyczyny elektryczne.

Zakres ubezpieczenia może być modyfikowany na życzenie Klienta za pomocą klauzul stanowiących załącznik do OWU.

UBEZPIECZENIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

zainstalowanych na stanowiskach pracy czynnych maszyn ( silników, generatorów, transformatorów) i aparatów elektrycznych.

Ubezpieczone ryzyka:

ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na maszynach oraz aparatach elektrycznych spowodowane działaniem prądu elektrycznego, na skutek wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń: niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chronionych maszyny, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenia izolacji, zawarcia (spięcia).

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 14
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 18
Klient 17