UBEZPIECZENIA FINANSOWE

Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń finansowych, dotyczących wszelkiego typu należności (krajowych, eksportowych, faktoringowych) oraz gwarancji (kontraktowych, zapłaty długu, kaucji, koncesji itp.). Więcej szczegółów poniżej.

Polecamy także naszą ofertę ubezpieczeń indywidualnych, w tym ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC.

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI KRAJOWYCH

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

należności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, powstałych z tytułu sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem zapłaty do kontrahentów mających siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczone ryzyka:

nieotrzymanie całości albo części należności objętej ubezpieczeniem w wyniku prawnie stwierdzonej albo faktycznej niewypłacalności kontrahenta.

banknot

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI EKSPORTOWYCH

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

należności podmiotów gospodarczych (polskich eksporterów), powstałych z tytułu sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem płatności do kontrahentów mających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczone ryzyka:

nieotrzymanie całości lub części należności objętej ubezpieczeniem w wyniku prawnie stwierdzonej albo faktycznej niewypłacalności zagranicznego kontrahenta

obligacje

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWYCH

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

należności faktorów – nabytych od faktorantów na podstawie umowy faktoringu pełnego – z tytułu sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem zapłaty do kontrahentów mających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczone ryzyka:

nieotrzymanie przez faktora całości albo części należności objętej ubezpieczeniem w wyniku prawnie stwierdzonej albo faktycznej niewypłacalności kontrahenta.

GWARANCJE ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO

Umowa o udzielenie gwarancji dotyczy:

udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe – na wniosek Wnioskodawcy – ubezpieczeniowej gwarancji na rzecz polskich organów celnych.

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją:

zapłata długów celnych, potatków, innych opłat w sprawach celnych i odsetek, do uiszczenia których zobowiązany jest Wnioskodawca w myśl ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny i ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

GWARANCJE KONTRAKTOWE

Umowa o udzielenie gwarancji dotyczy;

udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe – na wniosek Wnioskodawcy – ubezpieczeniowej gwarancji związanej z realizacją kontraktu na rzecz Beneficjenta.

Rodzaje gwarancji kontraktowych:

  1. gwarancja przetargowa (wadialna),
  2. gwarancja dobrego wykonania,
  3. gwarancja zwrotu zaliczki,
  4. gwarancja usunięcia wad i usterek (wykonania napraw gwarancyjnych),
  5. gwarancja na zabezpieczenie kwot zatrzymanych zgodnie z kontraktem,
  6. inne gwarancje związane z realizacją kontraktów.

GWARANCJE ZAPŁATY WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH

Umowa o udzielenie gwarancji dotyczy:

udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe – na wniosek Wnioskodawcy (kupującego) – ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty należności za zakupione towary i usługi na rzecz Beneficjenta (sprzedawcy).

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją:

zapłata należności za towary lub usługi zakupione przez Wnioskodawce od Beneficjenta z odroczonym terminem płatności.

GWARANCJE KAUCYJNE

Umowa o udzielanie gwarancji dotyczy:

udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe – na wniosek Wnioskodawcy (najemcy wynajmującego powierzchnię użytkową w celu prowadzenia działalności gospodarczej) – ubezpieczeniowej gwarancji kaucyjnej na rzecz Beneficjenta (wynajmującego).

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją:

zapłata kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w związku z niewywiązaniem się najemcy z zobowiązań objętych umową najmu.

GWARANCJE KONCESYJNE

Umowa o udzielenie gwarancji dotyczy:

udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe – na wniosek Wnioskodawcy (podmiotu prowadzącego działalność wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobowiązanego do przedstawienia zabezpieczenia z tego tytułu) – ubezpieczeniowej gwarancji koncesyjnej na rzecz Beneficjenta (organu udzielającego koncesji/zezwolenia lub osoby uprawnionej do zgłaszania roszczeń z gwarancji).

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją:

zabezpieczenie wymagane przepisami prawa w związku z charakterem działalności Wnioskodawcy wymagającej specjalnych zezwoleń/koncesji

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 14
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 18
Klient 17