UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE, SPORTOWE, OSOBOWE I NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPORTOWCÓW ORAZ OSÓB ZWIAZANYCH Z KULTURĄ FIZYCZNĄ I SPORTEM

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

wypadków, jakie wydarzyły się podczas uprawiania sportu, wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem, w drodze do miejsc uprawiania sportu lub wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem, w drodze powrotnej do miejsca stałego zamieszkania oraz w życiu prywatnym – w zależności od zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczone ryzyka:

PODSTAWOWE:

następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego, a także zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot 10% kosztów naprawy/nabycia protez i środków pomocniczych.

DODATKOWE:

1. zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w kraju i/lub za granicą,

2. zasiłek dzienny w przypadku stwierdzenia i udokumentowania zaświadczenie lekarskim pełnej niezdolności do uprawiania sportu lub wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem na skutek nieszczęśliwego wypadku,

3. jednorazowe świadczenie w przypadku orzeczenia komisji lekarskiej o całkowitej utracie zdolności do uprawiania dyscypliny sportu wskazanej w umowie ubezpieczenia (jeżeli wypadek wydarzył się w życiu sportowym).

ubezpieczenie na życie i nieruchomości

UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

zdarzeń, które nastąpiły podczas pobytu osób zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczone ryzyka:

1. następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego,

2. koszty leczenia Ubezpieczonego w RP, który musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem oraz zwrot określonych kosztów związanych z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok,

3. odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia albo przez zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

ochrona i ubezpieczenie mienia

UBEZPIECZENIE TRAVEL

Umowa ubezpieczenia turystycznego dotyczy:

1. nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku, które wydarzyły się za granicą osobie zamieszkałej na stałe w Rzeczypospolitej Polskiej,

2. innego nieprzewidzianego zdarzenia za granicą określonego w zakresie usług assistance,

3. konieczności odwołania z ważnych przyczyn losowych uczestnictwa lub wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej,

4. bagażu podróżnego przy wyjazdach zagranicznych.

Ubezpieczone ryzyka:

1. koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu, jak również określone koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski,

2. następstwa nieszczęśliwych wypadków za granicą polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wywołane przyczyną zewnętrzną niezależnie od woli Ubezpieczonego,

3. koszty pomocy prawnej lub finansowej oraz inne określone koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą nie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka KL i NNW,

4. straty finansowe Ubezpieczonego związane z koniecznością odwołania uczestnictwa lub wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej,

5. rzeczy wchodzące w skład bagażu podróżnego, znajdującego się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego lub instytucji do tego upoważnionych.

Więcej informacji o ubezpieczeniach turystycznych udzielają punkty naszego Centrum Ubezpieczeń w Będzinie, Dąbrowie i Sosnowcu.

UBEZPIECZENIE JACHTÓW

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

1. casco jachtów żaglowych, żaglowo-motorowych oraz łodzi żaglowych i motorowych używanych lub przeznaczonych do pływania po polskich i zagranicznych wodach morskich i akwenach śródlądowych oraz w czasie postoju w portach, przystaniach, zimowiskach etc.

2. Odpowiedzialności cywilnej armatora w związku z posiadaniem i eksploatacją jachtu.

Ubezpieczone ryzyka:

1. casco jachtu. Strata całkowita lub szkody częściowe jachtu powstałe w czasie żeglugi, postoju w portach, przystaniach, dokach i warsztatach, podczas dokonywania remontów i postoju zimowego. Kradzież z włamaniem i rabunek. Strata całkowita i szkody częściowe jachtu powstałe na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku (ubezpieczenie za dodatkową składką).

2. odpowiedzialność cywilna. Szkody wyrządzone osobom trzecim (z wyłączeniem pasażerów) w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, do których pokrycia armator zobowiązany jest z mocy prawa.

UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

1. odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia jest zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego.

Z warunkami ubezpieczenia OC w życiu prywatnym mogą się Państwo zapoznać w naszych biurach w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 14
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 18
Klient 17