Ubezpieczenia firm – transport, spedycja, eksport

Jako największe Centrum Ubezpieczeń w regionie Będzin, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza proponujemy ubezpieczenie firm transportowych, spedycyjnych i eksportowych. Nasza oferta obejmuje nie tylko polisy OC, ale również ubezpieczenia mienia w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Zachęcamy także, aby poznać pozostałe ubezpieczenia firm, w tym ubezpieczenia finansowe.

Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Umowa ubezpieczenia OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, wynikającej z zarobkowego przewozu towarów w ruchu krajowym, działającego w charakterze przewoźnika posiadającego odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, dokonującego przewozów na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy o przewóz przy użyciu środków własnych lub podnajętych środków transportu.

Ubezpieczenia OC – ryzyka

Tego rodzaju ubezpieczenie firm obejmuje szkody w towarze, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach Prawa Przewozowego.

ubezpieczenie oc - sosnowiec

Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Tego rodzaju polisa OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wynikającej z zarobkowego przewozu towaru w ruchu międzynarodowym działającego w charakterze przewoźnika z tytułu zawartej umowy o przewóz na podstawie listów przewozowych wystawionych wg przepisów Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów (CMR).

Polisa OC – ryzyka

Polisa OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym uwzględnia szkody w towarze, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach przepisów konwencji CMR.

ubezpieczenia nieruchomości oraz mienia

Ubezpieczenia OC spedytora

Tego rodzaju ubezpieczenia OC dotyczą odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wobec zleceniodawcy, jeżeli dojdzie do niewykonania lub niestarannego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy.

W zależności od potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności, tego rodzaju ubezpieczenie firm można rozszerzyć o dodatkową ochronę wobec osób trzecich.

Ubezpieczenia OC spedytora – ryzyka

Ubezpieczenia OC obejmują takie czynności jak:

 • składowanie towaru nie dłuższe niż 30 dni,
 • pakowanie i przepakowanie towaru,
 • kontrola ilościowa i wagowa towaru,
 • przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
 • odprawa celna,
 • załadunek i wyładunek

Ponadto uwzględniają inne czynności związane zwyczajowo ze spedycją, które Ubezpieczający zgłosi Towarzystwu Ubezpieczeniowemu do akceptacji.

Warto przy tym podkreślić, że ochrona ubezpieczeniowa działa w okresie, kiedy towar znajduje się w posiadaniu spedytora.

Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo)

Ubezpieczenia mienia tego rodzaju dotyczą towarów przewożonych w transporcie krajowym na ryzyko Ubezpieczającego wszystkimi środkami transportu w granicach Polski.

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją obejmują powstanie szkód polegających na uszkodzeniu lub utracie mienia na skutek:

 • pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu i sztormu, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania i osuwania się ziemi, upadku przedmiotu na środek transportowy,
 • wypadku, jakiemu uległ środek transportowy,
 • rabunku (rozboju),
 • kradzieży z włamaniem,
 • kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu.

Wybierając wariant pełny ubezpieczenia mienia, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego mienia powstałe na skutek jednego lub wielu nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń. Wyjątek stanowią szkody wyraźnie zaznaczone w OWU jako wyłączenia odpowiedzialności.

Ubezpieczenia ładunków w transporcie międzynarodowym (cargo)

Umowa ubezpieczenia dotyczy transportowanych w obrocie międzynarodowym:

 • towarów handlu zagranicznego,
 • eksponatów targowych i wystawowych,
 • wyrobów artystycznych,
 • rzeczy przesiedlenia.

Uwzględnia także inne ładunki niebędące przedmiotem handlu.

Ubezpieczenia ładunków w transporcie międzynarodowym – ryzyka

Tego rodzaju ubezpieczenia firm transportowych obejmuje powstanie straty lub szkody w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, której przyczyną może być:

 • pożar lub eksplozja, wyrzucenie na brzeg, wejście na mieliznę, zatonięcie jednostki pływającej
 • zderzenie się jednostek pływających
 • wywrócenie się lub wykolejenie pojazdu lądowego
 • zderzenie się pojazdu z innym obiektem.

Ponadto do ryzyka zalicza się wszelkie inne straty lub szkody odnoszące się do przedmiotu ubezpieczenia. Wyjątek stanowią ryzyka wyłączone instytutowymi klauzulami ładunkowymi (Institute Cargo Clausses).

Ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie krajowym

Umowa ubezpieczenia o udzielenie gwarancji dotyczy wartości pieniężnych w transporcie krajowym wysyłanych bądź otrzymanych przez Ubezpieczającego, przewożonych  specjalnymi samochodami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród zobowiązań zabezpieczonych gwarancją wymienić można szkody polegające na uszkodzeniu lub utracie wartości pieniężnych na skutek:

 • kataklizmów, np. pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zapadania się ziemi, wybuchu
 • wypadku, jakiemu uległ środek transportu
 • dokonanego rabunku albo próby rabunku.

UBEZPIECZENIE KONTENERÓW

Umowa ubezpieczenia o udzielenie gwarancji dotyczy kontenerów własnych lub dzierżawionych łącznie ze sprzętem kontenerowym. Uwzględnia również polisę OC z tytułu zdarzeń związanych z eksploatacją kontenerów.

Tego rodzaju ubezpieczenie firm obejmuje następujące zobowiązania zabezpieczone gwarancją:

 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie kontenera i sprzętu kontenerowego powstałe w czasie transportu morskiego, lądowego i wodno-śródlądowego
 • utrata zniszczenie lub uszkodzenie kontenera podczas składowania i przeładunku
 • odpowiedzialność cywilna (OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jak również na skutek zniszczenia lub uszkodzenia mienia tych osób.
Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17