Ubezpieczenie firm – Będzin, Dąbrowa, Sosnowiec

Ubezpieczenie firm to polisa, która zapewnia kompleksową ochronę majątku przedsiębiorstwa. Stanowi formę zabezpieczenia przed finansowymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów biznesowych, REY14 – jako największe Centrum Ubezpieczeń w regionie Sosnowiec, Będzin i Dąbrowa Górnicza – proponuje szeroki zakres usług.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia

Ubezpieczenie OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego związanej z prowadzeniem określonej w umowie działalności lub w związku z posiadanym mieniem.

Ubezpieczenie OC – zakres

Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem:

 • szkody poniesione przez osobę trzecią na skutek spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Polisa OC uwzględnia zatem wszystkie szkody, do pokrycia których Ubezpieczony zobowiązany jest z mocy prawa.

ubezpieczenie dla firm

Ubezpieczenie OC za produkt krajowy

Tego rodzaju ubezpieczenie OC związane jest z odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczającego w odniesieniu do wprowadzenie do obrotu produktu / grupy produktów określonych w umowie ubezpieczeniowej.

Polisa OC za produkt krajowy – zakres

Polisa związana z OC za produkt krajowy uwzględnia wszelkie szkody poniesione przez osobę trzecią na skutek spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy, do pokrycia których Ubezpieczający zobowiązany jest z mocy prawa.

ubezpiecz swoją firme - będzin

Ubezpieczenie OC za produkt w eksporcie

Ubezpieczenie OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej eksportera towarów sprzedawanych za granicą, jak również producenta towarów wysyłanych za granicę przez eksportera oraz zagranicznego sprzedawcy towarów eksportowanych przez Ubezpieczającego.

Ubezpieczenie OC – zakres

Ubezpieczenie OC za produkt w eksporcie obejmuje powstanie szkód i strat wynikających z wadliwości używanych lub konsumowanych towarów sprzedawanych i wysyłanych przez Ubezpieczającego za granicę. Ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność w ramach OC, gdy straty zostały poniesione przez osoby trzecie, tj. śmierć, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia innego niż eksportowany wadliwy produkt, będący przyczyną szkody.

Ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem zawodu

Ubezpieczenie OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych podjętych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych lub wykonywanych czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia.

Ochrona w ramach tego rodzaju polisy OC może zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną (OC) Ubezpieczającego związaną z wykonaniem zawodu wynikła z tytułu czynu niedozwolonego.

Ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem zawodu – zakres

Ubezpieczenie firmy w zakresie OC uwzględnia powstanie szkody będącej następstwem działań zawodowych Ubezpieczającego.

UBEZPIECZENIE BUDOWLANO MONTAŻOWE

Ubezpieczenie budowlano-montażowe to ubezpieczenie firm, które dotyczy obiektów w czasie budowy lub montażu, sprzętu budowlano-montażowego, zaplecza budowy. Ponadto uwzględnia ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) związane z realizacją kontraktu budowlanego i montażowego.

Ubezpieczenie budowlano-montażowe – zakres

Tego rodzaju ubezpieczenie firm swoim zakresem obejmuje:

 • powstanie strat i uszkodzeń przedmiotu ubezpieczenia na skutek m.in.: pożaru, wybuchu, zalania osunięcia się ziemi, zawalenia, wichury, braku doświadczenia, niedbalstwa, błędu ludzkiego, kradzieży z włamaniem i innych wyraźnie nie wyłączonych w OWU
 • odpowiedzialność prawną ubezpieczonych podmiotów za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych.

Ubezpieczenie firm małych i średnich – Small Business

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykupić ubezpieczenie firm dostępne w kilku pakietach. Pozwala to na wybór optymalnej ochrony ubezpieczeniowej dostosowanej m.in. do specyfiki prowadzonej działalności oraz branży.

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Tego rodzaju ubezpieczenia mienia pokrywają szkody powstałe m.in. na skutek uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, deszczu, gradu, powodzi, pożaru, huraganu, osuwania się ziemi, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego

Podmiot ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Podmiotem ubezpieczenia mienia mogą być:

 • środki trwałe – budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie w tym anteny satelitarne;
 • środki obrotowe – towary, surowce, materiał w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, opakowania, narzędzia, części zamienne itp.
 • wartości pieniężne – gotówka, papiery wartościowe, metale szlachetne i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, syntetyczne, półszlachetne i wyroby z tych kamieni oraz perły,
 • mienie przyjęte od osób trzecich celu wykonania usługi,
 • mienie przyjęte od sprzedaży komisowej,
 • mienie prywatne pracowników Ubezpieczającego,
 • nakłady inwestycyjne Ubezpieczającego na remonty kapitalne, adaptacje oraz wykończenie wnętrz.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Podmiotem ubezpieczenia mienia mogą być:

 • środki obrotowe: towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane i nie będące w używaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz części zapasowe, narzędzia itp.,
 • mienie przyjęte od osób trzecich celu wykonania usługi,
 • mienie przyjęte od sprzedaży komisowej,
 • środki trwałe: maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym anteny satelitarne,
 • wartości pieniężne: gotówka, papiery wartościowe, metale szlachetne i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, syntetyczne, półszlachetne i wyroby z tych kamieni oraz perły.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia


Umową ubezpieczenia objęte są nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane od potłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia, zamontowane lub zainstalowane na stałe, zgodnie z przeznaczeniem, będące urządzeniem lub wyposażeniem budynków oraz lokali, stanowiących własność Ubezpieczającego lub znajdujących się w jego posiadaniu.

Ubezpieczenie może być zawarte pod warunkiem ubezpieczenia mienia od ryzyka kradzieży z włamaniem lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 • Ubezpieczenie mienia od dewastacji
  Umową ubezpieczenia objęte jest mienie, stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego, pozostające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, od dewastacji. Ubezpieczenie może być zawarte pod warunkiem ubezpieczenia mienia od ryzyka kradzieży z włamaniem lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  Zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim, do których doszło w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem, a do naprawy których Ubezpieczający jest zobowiązany – w myśl przepisów prawa.

Ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje tylko pozaumowną odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego w stosunku do osób trzecich.

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  Umowa tego rodzaju ubezpieczenia mienia obejmuje szkody w ubezpieczonym sprzęcie polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, powstałe w okresie ubezpieczenia z jakiejkolwiek nagłej i nieprzewidzianej przyczyny (z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w OWU).
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
  Umową ubezpieczenia objęte jest mienie określone w umowie ubezpieczenia przewożone na ryzyko Ubezpieczającego wyłączeniem przesyłek wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz żywych zwierząt w czasie przewozu samochodem, koleją lub samolotem, dokonywanego w granicach RP, z wyłączeniem przewozów dokonywanych w obrębie jednej nieruchomości, a w szczególności: z budynku do budynku położonego na tym samym gruncie, z lokalu do lokalu położonego w tym samym budynku.
 • Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku
  Tego rodzaju ubezpieczenie firm obejmuje straty polegające na utracie zysku brutto, powstałe w następstwie przerwy lub zakłóceń w działalności gospodarczej Ubezpieczającego, spowodowane bezpośrednio szkodą w mieniu wykorzystywanym do prowadzenia tej działalności, której przyczyną było jedno lub kilka z następujących ryzyk: pożar, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Tego rodzaju ubezpieczenia mienia obejmują szeroki zakres. Mogą dotyczyć:

1) mienia stanowiącego własność lub znajdującego się w posiadaniu Ubezpieczającego a mianowicie:

– środków trwałych, tj. budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia,
– środków obrotowych, tj. towarów, surowców, materiałów przerobie, półfabrykatów, wyrobów  gotowych, materiałów pomocniczych, opakowań zmagazynowanych i nie będących w użytkowaniu maszyn, aparatów i urządzeń oraz części zapasowych, narzędzi itp.
– przedmiotów przyjętych od osób trzecich celu wykonania usługi,
– gotówki,
– mienia prywatnego pracowników Ubezpieczającego,
– wyposażenia nie ujętego w ewidencji środków trwałych,
2) nakładów inwestycyjnych na remonty kapitalne i adaptacje oraz na wykończenie wnętrz,
3) dodatkowych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku ze szkodą.

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – zakres

Ubezpieczenia mienia tego rodzaju uwzględniają wszystkie ryzyka – z wyjątkiem wyłączeń zawartych w OWU.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

 1. środki obrotowe: towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane nie będące w użyciu maszyny, aparaty i urządzenia oraz części zapasowe, narzędzia itp.,
 2. mienie (przedmioty) przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi,
 3. mienie przyjęte od osób trzecich do komisowej sprzedaży,
 4. środki trwałe: urządzenia i wyposażenie, w tym anteny satelitarne, mienie nie ujęte w ewidencji środków trwałych oraz nie podlegające obowiązkowej rejestracji środków transportu wewnętrznego,
 5. wartości pieniężne: gotówka, papiery wartościowe w  postaci czeków wystawionych przez inne podmioty gospodarcze, akcje, obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, półszlachetne, syntetyczne, perły, a także platyna i pozostałe metale z grupy platynowców,

Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – ryzyka

Ubezpieczenia mienia tego rodzaju obejmują utratę lub ubytek ubezpieczonego mienia z powodu jego przywłaszczenia, zniszczenie lub zaginięcie na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonywanych lub usiłowanych). Uwzględnia przy tym zniszczenie elementów wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających, tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi, okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych to ubezpieczenie firm, które dotyczy mienia będącego własnością lub znajdującą się w posiadaniu Ubezpieczającego. Chodzi między innymi o:

 • środki trwałe, tj. budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie – wszystkie rzeczowe składniki majątku obrotowego, mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi, gotówki, papierów wartościowych, mienia prywatnego pracowników Ubezpieczającego, itp.
 • nakłady inwestycyjne
 • dodatki kosztowe poniesione przez Ubezpieczającego w związku z wystąpieniem szkody.

Ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych – ryzyka

Tego rodzaju ubezpieczenia mienia obejmują szkody powstałe na skutek takiego ryzyka jak np. pożar, uderzenie pioruna, deszcz nawalny, grad, trzęsienie ziemi, lawina, upadek statku powietrznego, powódź.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Tego rodzaju polisa to ubezpieczenie firm, które obejmuje maszyny i urządzenia w trakcie eksploatacji, spoczynku lub konserwacji.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń – ryzyka

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk obejmuje nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata z jakichkolwiek przyczyn z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych.

Przykładowe przyczyny szkód objętych ochroną ubezpieczeniową to: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, rabunek, niewłaściwa obsługa, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, zwarcia i inne przyczyny elektryczne.

Tego rodzaju ubezpieczenie firm może być modyfikowane w dowolnym zakresie – na życzenie Klienta za pomocą klauzul stanowiących załącznik do OWU.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Umowa ubezpieczenia dotyczy sprzętu elektronicznego stacjonarnego lub mobilnego oraz nośników danych i danych na nich zawartych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – ryzyka

Tego rodzaju ubezpieczenie firm obejmuje niespodziewane, nieoczekiwane i niezależne od woli Ubezpieczającego szkody. Zalicza się do nich m.in. zniszczenie, uszkodzenie lub utratę z jakichkolwiek przyczyn.

Wśród przykładowych przyczyn szkód objętych ochroną ubezpieczeniową wymienić można m.in. ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, rabunek, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, zwarcia. Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast szkód wyłączonych w OWU.

Zakres ubezpieczenia może być modyfikowany na życzenie Klienta za pomocą klauzul stanowiących załącznik do OWU.

Ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Umowa ubezpieczenia dotyczy maszyn czynnych zainstalowanych na stanowiskach pracy. Obejmuje m.in. taki sprzęt jak: silniki, generatory, transformatory oraz aparaty elektryczne.

Ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych – ryzyka

Tego rodzaju ubezpieczenie firm obejmuje szkody powstałe na maszynach oraz aparatach elektrycznych spowodowane działaniem prądu elektrycznego. Przyczyną może być  m.in. niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń maszyny, zmiana napięcia zasilania, zanik napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenie izolacji, spięcia (zwarcia).

Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy również, aby poznać ubezpieczenia finansowe stanowiące dodatkowe zabezpieczenie prowadzonej działalności.

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17