Ubezpieczenia firm – ubezpieczenia finansowe

REY14 to największe Centrum Ubezpieczeń w regionie Dąbrowa, Sosnowiec i Będzin, którego działalność obejmuje nie tylko indywidualne ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenie komunikacyjne. Proponujemy także ubezpieczenia finansowe związane z różnego typu należnościami oraz gwarancjami.

Ubezpieczenia należności krajowych

Tego rodzaju ubezpieczenia firm obejmują należności powstałe z tytułu sprzedaży towarów / usług z odroczonym terminem płatności.

Ubezpieczenie finansowe uwzględnia nieotrzymanie całości lub części należności objętej ochroną ubezpieczeniową. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie w sytuacji, gdy doszło do faktycznej niewypłacalności kontrahenta lub została ona prawnie stwierdzona.

banknot

Ubezpieczenia należności eksportowych

Umowa ubezpieczenia dotyczy należności podmiotów gospodarczych (polskich eksporterów), powstałych z tytułu sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem płatności do kontrahentów mających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tego rodzaju ubezpieczenia finansowe obejmują nieotrzymanie należności (całości lub części) objętej ochroną ubezpieczeniową. Wypłata świadczenia ma miejsce w przypadku faktycznej niewypłacalności kontrahenta zagranicznego lub niewypłacalności stwierdzonej prawnie.

obligacje

Ubezpieczenia należności faktoringowych

Tego rodzaju ubezpieczenie firm dotyczy należności faktorów – nabytych od faktorantów na podstawie umowy faktoringu pełnego – z tytułu sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem zapłaty do kontrahentów mających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenia uwzględniają ryzyka związane z nieotrzymaniem przez faktora należności (całości lub części) objętej ochroną. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie w przypadku faktycznej lub prawnie stwierdzonej niewypłacalności kontrahenta.

Ubezpieczenie firm – gwarancje długu celnego

Umowa o udzielenie gwarancji dotyczy:

udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe – na wniosek Wnioskodawcy – ubezpieczeniowej gwarancji na rzecz polskich organów celnych.

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją:

zapłata długów celnych, potatków, innych opłat w sprawach celnych i odsetek, do uiszczenia których zobowiązany jest Wnioskodawca w myśl ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny i ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Ubezpieczenie firm – gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe to ubezpieczenie finansowe dotyczące udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarancji dotyczącej realizacji kontraktu na rzecz Beneficjenta. Udzielenie gwarancji odbywa się na wniosek Wnioskodawcy.

Rodzaje gwarancji kontraktowych

W ramach tego rodzaju ubezpieczenia wymienić można takie gwarancje kontraktowe jak:

  • gwarancja przetargowa (wadialna),
  • gwarancja dobrego wykonania,
  • gwarancja zwrotu zaliczki,
  • gwarancja usunięcia wad i usterek (wykonania napraw gwarancyjnych),
  • gwarancja na zabezpieczenie kwot zatrzymanych zgodnie z kontraktem.

Ponadto obejmuje inne gwarancje związane z realizacją kontraktów.

Gwarancje zapłaty wierzytelności handlowych

Tego rodzaju ubezpieczenia finansowe dotyczą udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe – na wniosek Wnioskodawcy (kupującego) – ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty należności za zakupione towary i usługi na rzecz Beneficjenta (sprzedawcy).

Do zobowiązań zabezpieczonych gwarancją należy zapłata należności za towary lub usługi zakupione przez Wnioskodawcę od Beneficjenta z odroczonym terminem płatności.

Gwarancje kaucyjne

Gwarancje kaucyjne dotyczą udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ubezpieczeniowej gwarancji kaucyjnej na rzecz Beneficjenta (wynajmującego). Udzielenie gwarancji odbywa się na wniosek Wnioskodawcy.

Tego rodzaju gwarancją można objąć zapłatę kaucji, która zabezpiecza roszczenia wynajmującego w związku z niewywiązaniem się najemcy ze zobowiązań zawartych w umowie najmu.

Gwarancje koncesyjne

Umowa o udzielenie gwarancji dotyczy:

udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe – na wniosek Wnioskodawcy (podmiotu prowadzącego działalność wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobowiązanego do przedstawienia zabezpieczenia z tego tytułu) – ubezpieczeniowej gwarancji koncesyjnej na rzecz Beneficjenta (organu udzielającego koncesji/zezwolenia lub osoby uprawnionej do zgłaszania roszczeń z gwarancji).

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją:

zabezpieczenie wymagane przepisami prawa w związku z charakterem działalności Wnioskodawcy wymagającej specjalnych zezwoleń/koncesji

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17