Ubezpieczenia na życie i pozostałe indywidualne ubezpieczenia – Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza

Ubezpieczenia oferowane przez największe Centrum Ubezpieczeń w regionie Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec to nie tylko ubezpieczenia mieszkania i domów czy komunikacyjne ubezpieczenia OC i AC. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów indywidualnych, proponujemy polisy pozwalające rozszerzyć zakres ochrony o dodatkowe ryzyka, np. podczas uprawiania sportu, podróży.

Ubezpieczenia NNW sportowców oraz osób związanych z kulturą fizyczną i sportem

Umowa ubezpieczenia dotyczy wypadków, jakie wydarzyły się podczas:

 • uprawiania sportu, wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem,
 • w drodze do miejsc uprawiania sportu lub wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem
 • w drodze powrotnej do miejsca stałego zamieszkania.

Ponadto polisa NNW może uwzględniać ubezpieczenie w życiu prywatnym (OC) – w zależności od zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia NNW – zakres

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczeniowego, polisa NNW może mieć zakres

 • podstawowy
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów
 • zwrot 10% kosztów naprawy/nabycia protez i środków pomocniczych.

DODATKOWE:

1. zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w kraju i/lub za granicą,

2. zasiłek dzienny w przypadku stwierdzenia i udokumentowania zaświadczenie lekarskim pełnej niezdolności do uprawiania sportu lub wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem na skutek nieszczęśliwego wypadku,

3. jednorazowe świadczenie w przypadku orzeczenia komisji lekarskiej o całkowitej utracie zdolności do uprawiania dyscypliny sportu wskazanej w umowie ubezpieczenia (jeżeli wypadek wydarzył się w życiu sportowym).

ubezpieczenie na życie i nieruchomości

UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Umowa ubezpieczenia cudzoziemców obejmuje zdarzenia, do których doszło podczas pobytu tych osób na terytorium RP.

Ubezpieczenia cudzoziemców – zakres

Umowa ubezpieczenia cudzoziemców uwzględnia takie ryzyka jak:

 • nieszczęśliwe wypadki, których następstwem jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, a które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną, tj. niezależną od woli Ubezpieczonego
 • koszty leczenia przeprowadzonego w Polsce, któremu został poddany Ubezpieczony w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem
 • koszty transportu medycznego do kraju lub transport zwłok odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim.
ochrona i ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenia turystyczne – Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa

Ubezpieczenia turystyczne zapewniają ochronę w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych, do których dochodzi podczas wypoczynku – zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Umowa polisy typu Travel dotyczy:

 • nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku, które wydarzyły się za granicą osobie mieszkającej na stałe na terenie RP
 • innego nieprzewidzianego zdarzenia za granicą określonego w zakresie usług assistance
 • konieczności odwołania uczestnictwa lub wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej  z ważnych przyczyn losowych
 • bagażu podróżnego przy wyjazdach zagranicznych.

Ubezpieczone ryzyka:

1. koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu, jak również określone koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski,

2. następstwa nieszczęśliwych wypadków za granicą polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wywołane przyczyną zewnętrzną niezależnie od woli Ubezpieczonego,

3. koszty pomocy prawnej lub finansowej oraz inne określone koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą nie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka KL i NNW,

4. straty finansowe Ubezpieczonego związane z koniecznością odwołania uczestnictwa lub wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej,

5. rzeczy wchodzące w skład bagażu podróżnego, znajdującego się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego lub instytucji do tego upoważnionych.

Interesują Państwa ubezpieczenia turystyczne? Więcej informacji udziela REY14 – największe Centrum Ubezpieczeń w regionie Będzin, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

UBEZPIECZENIE JACHTÓW

W ramach kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej, właściciele jachtów mogą wykupić odpowiednio dobraną polisę.

Umowa ubezpieczenia jachtów dotyczy:

 • casco jachtów żaglowych, jachtów żaglowo-motorowych, łodzi żaglowych i motorowych używanych lub przeznaczonych do pływania – zarówno po polskich, jak i zagranicznych wodach morskich i akwenach śródlądowych; polisa działa również w czasie postoju w portach, przystaniach, zimowiskach, itp.
 • OC armatora w związku z posiadaniem i eksploatacją jachtu.

Ubezpieczenia jachtów – zakres

Ubezpieczenia jachtów uwzględniają różne ryzyka – w zależności od rodzaju polisy. I tak:

 • ubezpieczenia casco jachtów uwzględniają: stratę całkowitą lub szkodę częściową, do których doszło w czasie żeglugi, postoju (w portach, przystaniach, dokach, warsztatach), podczas remontów i postoju zimowego, a także stratę całkowitą i szkody częściowe powstałe na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie OC uwzględnia szkody wyrządzone osobom trzecim (z wyłączeniem pasażerów) w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, do których pokrycia armator zobowiązany jest z mocy prawa.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to polisa, której istotą jest przejęcie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim. Do przejęcia odpowiedzialności dochodzi, jeżeli Ubezpieczony – w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia – jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego w myśl przepisów prawa.

Więcej szczegółów dotyczących konkretnego ubezpieczenia można uzyskać w naszych biurach działających w takich miastach jak: Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza.

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17