Ubezpieczenia OC

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB POSIADANIA MIENIA

Umowa ubezpieczenia dotyczy:
Odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego związanej z prowadzeniem określonej w umowie działalności lub posiadanym mieniem.

Ubezpieczone ryzyka:
Szkody poniesione przez osobę trzecią na skutek spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo zniszczenia lub uszkodzenia mienia, do pokrycia których Ubezpieczony zobowiązany jest z mocy prawa.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA PRODUKT KRAJOWY:

Umowa ubezpieczenia dotyczy:
Odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego związanej z prowadzeniem do obrotu produktu lub grupy produktów określonych w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczone ryzyka:
Szkody poniesione przez osobę trzecią na skutek spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy, do pokrycia których Ubezpieczający zobowiązany jest z mocy prawa.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA PRODUKT W EKSPORCIE

Umowa ubezpieczenia dotyczy:
Odpowiedzialności cywilnej eksportera towarów sprzedawanych za granicą, jak również producenta towarów wysyłanych za granicę przez eksportera oraz zagranicznego sprzedawcy towarów eksportowanych przez Ubezpieczającego.

Ubezpieczone ryzyka:
Powstanie szkód i strat wynikłych wadliwości używanych lub konsumowanych towarów sprzedawanych i wysyłanych przez Ubezpieczającego za granicę, które poniesione zostały przez osoby trzecie następstwie śmierci lub rozstroju zdrowia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia innego niż eksportowany wadliwy produkt, będący przyczyną szkody.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU
Z WYKONYWANIEM ZAWODU

Umowa ubezpieczenia dotyczy:
Odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych podjętych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych lub wykonywanych czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia. Powyższa ochrona może być rozszerzona o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego związaną z wykonaniem zawodu wynikła z tytułu czynu niedozwolonego.

Ubezpieczone ryzyka:
Powstanie szkody będącej następstwem działań zawodowych Ubezpieczającego.

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17